YPA Факультет PR, журналістики і кібербезпеки

Лабораторія науково-методичної роботи

В сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної та наукової роботи.

Лабораторія науково-методичної роботи має на меті вдосконалення навчально-методичного забезпечення, впровадження інноваційного досвіду роботи в освітній процес, забезпечення відповідності ПВП кафедри ліцензійним вимогам, активізації наукової роботи кафедри, зокрема опублікування статей у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (SCOPUS та Web of Science), рекомендованих МОН, опублікування статей у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, організація Міжнародних науково-практичних конференцій «Імідж і репутація», «Україна і світ», «», підготовка та видання програм, збірників наукових публікацій, підготовка та видання монографій.

Image

Основними завданнями Лабораторії науково-методичної роботи є:

сприяння підвищенню якості підготовки фахівців напрямків PR, журналістики, міжнародних відносин, інформаційної, бібліотечної та архівної справи завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання;

підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних і лекційних занять згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;

забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів;

облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;

здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду факультету навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо;

організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної форми навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів;

забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантів і студентів, консультацій науково-педагогічних працівників.

Новальська Тетяна Василівна
Новальська Тетяна Василівнадоктор історичних наук, професор

Консультує:

© 2023 Факультет PR, журналістики і кібербезпеки.